Rekneskapsføring

Rekneskapspliktige føretak må forholde seg til detaljerte regelverk som til dømes rekneskaps-, skatte- og selskapslovgiving samt eventuell særlovgiving for bransjen. Det krev mykje å halde seg à jour og oppdatert innan desse fagfelta. Ved å setje vekk deler av rekneskapsprosessen til ein autorisert rekneskapsførar, sikrar ein seg at rekneskapsprosessen blir kvalitetssikra av ein aktør med høg fagleg kompetanse og inngåande kjennskap til regelverket.

Om de vel Vest Rekneskap som rekneskapsførar hjelper vi deg til å leggje opp rutinar som minimerer tida de brukar på økonomi, rekneskapsføring og rapportering.

Vi kan tilby følgjande rekneskapstenester:

  • Rekneskapsføring
  • Fakturering
  • Lønn
  • Avstemming og dokumentasjon
  • Innlevering av oppgåver til det offentlege
  • Rapportering
  • Økonomiske analyser
  • Utarbeiding av årsregnskap med notar og årsberetning
  • Utarbeiding av likningspapir