Skatt

Vi hjelper gjerne våre kundar med å utforme brev ved skatteklager, krav om tilleggsskatt og straffeskatt ovanfor skattemyndigheitene. Ved behov formidlar vi kontakt med statsautorisert revisor eller advokat. For oss er det viktig å vere à jour med gjeldande lover og regler slik at vi kan yte full service til våre kundar. Sidan vi veit at rammevilkåra er i stadig forandring og nye regel kan være vanskeleg å forstå.

  • Dette er nokon av våre tenester innanfor skatteområdet:
  • Utreding av skattespørsmål
  • Bistand med kva som er frådragsberettiga kostnader
  • Bistand med utrekning av skattar
  • oppsett av likningspapir
  • Bistand ved svarbrev til skattemyndigheitene